Wanneer partijen kiezen voor mediation, een keuze die ze beide moeten maken, dan gelden er binnen die mediation een aantal spelregels, waaronder het feit dat partijen overeen moeten komen dat zij geheimhouding afspreken ten aanzien van de inhoud van alles wat in die mediation wordt besproken. Het staat hen niet vrij om gedurende de mediation met derden te praten over die mediation.

Wat veel mensen niet weten of wellicht niet willen weten is dat die geheimhouding ook geldt na de mediation. Ook als partijen er in het kader van mediation niet met elkaar uitkomen en zij alsnog gehouden zijn hun zaak bij een rechter voor te leggen zijn ze nog steeds gehouden aan de overeengekomen geheimhouding over en weer.

Hoe verhoudt zich die geheimhouding in het kader van de mediation nu met art. 21 Rv waarin staat dat iedere procespartij verplicht is de rechter volledig en naar waarheid te informeren? Steeds vaker ziet men uitspraken van rechters die nadat partijen eerst voor mediation hebben gekozen en vervolgens bij de Rechtbank uitkomen ervan uitgaan dat de keuze voor mediation maakt dat ze nu niet langer vrij zijn om alles aan de Rechtbank voor te kunnen leggen. Daarbij wijst de rechter op het feit dat het een bewuste keuze was om voor mediation te kiezen, althans dat de rechter ervan uit moge gaan dat het een bewuste keuze voor partijen betrof.

Wat gebeurt er als een partij nadat de mediation is gestopt, omdat partijen er niet uit zijn gekomen,  er toch voor kiest om informatie met derden te delen die onder de geheimhouding van de mediation valt? Die partij handelt in feite schadeplichtig ten opzichte van de andere partij en de partij die daardoor schade leidt kan die partij ook aanspreken op haar onrechtmatige handelen ten aanzien van de geheimhoudingsverplichting.

Partijen dienen zich bewust te zijn van de spelregels die zij overeen komen wanneer ze kiezen voor mediation. Iedere goede MFN-mediator wijst partijen voorafgaand aan het sluiten van de MFN-mediationovereenkomst, de juridische basis van de mediation, op die spelregels, waaronder de geheimhoudingsverklaring.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *