Moet ik betalen voor een kind dat ik niet erkend heb?

In tijden waarin het blijkbaar normaler is dan voorheen om op al te lichte wijze seks te hebben met een ander komt vaak de vraag op wiens kind geboren wordt. Is het kind van Klaas of toch van Karel? Een vraag die belangrijk is om te bepalen wie de juridische ouder van het kind is. Indien de moeder van het kind ervan overtuigd is wie de vader is, hetgeen gelukkig nog altijd het meest voorkomt, kan zij die vader toestemming verlenen voor het erkennen van het minderjarige kind.

Door het kind te erkennen wordt de juridische verbinding tussen vader en kind geschapen, een verbinding die de moeder uit wie het kind is verwerkt van rechtswege al heeft. Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat het moment van erkenning ook het moment is waarop de vader onderhoudsplichtig is ten opzichte van het kind, het moment waarop alimentatie betaald moet gaan worden. Dat moment ligt echter al veel eerder, namelijk bij de verwekking van het kind. Ook de biologische ouder die het kind niet erkend heeft is dus gehouden om bij te dragen in de kosten van zorg- en opvoeding van het minderjarige kind. Hij kan door de moeder gehouden worden om kinderalimentatie te voldoen.

Stelt u zich immers eens voor wat er zou gebeuren als het moment waarop de vader alimentatieplichtig wordt pas bij de erkenning van het kind zou liggen. Dat zou naar verwachting tot gevolg hebben dat vele vaders uit alle macht ontkennen dat het kind van hen was en een veelvoud aan procedures betreffende de vernietiging van een eerdere erkenning opleveren. Dat is niet alleen onwenselijk voor de rechtsgang in dit land, maar zeker ook voor het minderjarige kind zelf.

De wetgever gaat er kennelijk vanuit dat iemand die groot genoeg is om een kind te verwekken ook zijn financiële verantwoordelijkheid ten opzichte van dat kind moet nemen. Een ander misverstand dat veelvuldig gehoord wordt is de gedachte dat er iets bestaat als het ontkennen van een minderjarig kind. Men kan in rechte stellen dat het kind niet van hem is, maar als na een DNA-test blijkt dat dit wel het geval is, is diegene als biologische vader van het kind reeds gehouden tot het voldoen van kinderalimentatie. De vraag of hij daartoe voldoende inkomen heeft is pas een volgende.

Wordt u aangesproken tot het voldoen van kinderalimentatie dan is het zaak zich tot KBW Advocaten te wenden. Allereerst om te bepalen wat de behoefte van het minderjarige kind is, vervolgens om te bepalen in hoeverre u gelet op uw draagkracht (uw inkomen en kosten) in staat kan worden geacht alimentatie voor het kind te voldoen. Dat is maatwerk dat wij graag voor u leveren.
KBW Advocaten aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen, het vertrouwde adres voor onder andere al uw persoon- en familierecht. U bent bij ons steeds van harte welkom, waarbij uw draagkracht in het geheel niets uitmaakt.