Het maakt niet uit of het nu gaat om de plaatselijke kanariefokvereniging, de dansclub voor bejaarde alleenstaanden of de Zuid-Limburgse kantklosclub, het zijn allemaal verenigingen waarvan mensen lid worden in de veronderstelling dat het leuk is.

 

In de meeste gevallen komt die veronderstelling ook uit en is het lidmaatschap leuk, maar af en toe gaat het mis. Dat het mis gaat binnen verenigingen komt uiteraard vaak voort uit het feit dat veel leden ook veel verschillende meningen kan betekenen. Daar waar mensen samen komen moeten zij communiceren en juist in de communicatie met anderen ontstaan vaak problemen.

 

De juridische grondslag van iedere vereniging wordt vastgelegd in statuten, die dienen te worden opgesteld bij oprichting van iedere vereniging. In die statuten staat het doel van de vereniging, de manier waarop mensen lid kunnen worden, vaak de huishoudelijke regels van de club, maar ook de manier waarop een lidmaatschap kan eindigen. Indien dat niet in de statuten staat kan altijd worden teruggevallen op de wet, omdat in boek 2 BW in artikel 35 is bepaald op welke wijze een einde kan komen aan het lidmaatschap van een vereniging.

 

De meest vergaande manier om een einde te maken aan het lidmaatschap van een vereniging is de ontzetting. Van ontzetting kan sprake zijn indien een lid gehandeld heeft in strijd met de statuten, de reglementen of besluiten van de vereniging heeft gehandeld of de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.

 

Een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap dient te worden genomen door het bestuur van de vereniging en dient op schrift te worden gezet, met een onderbouwing van het besluit, en te worden toegezonden aan het te ontzetten lid.

 

De meeste verenigingen hebben in hun statuten vermeld staan dat sanctiebesluiten tegen een lid, waaronder het besluit tot ontzetting van dat lid ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd aan een interne beroepscommissie. De wet vermeld dat die weg eerst bewandeld dient te worden alvorens het besluit tot ontzetting eventueel als ultimum remedium voor te kunnen leggen aan een rechter.

 

De ervaring leert dat het niet goed komt met u, in welke vereniging dan ook, wanneer u er als ontzet lid voor kiest om dat besluit aan de rechter voor te leggen. U kunt in dat kader uiteraard juridisch gelijk krijgen, maar uw dagen binnen die vereniging waarin sprake is van een gezellig samenzijn lijken desondanks te zijn geteld.

 

Een andere manier om een geschil binnen een vereniging op een adequate wijze op te kunnen lossen is het inzetten van mediation. Juist mediation is immers de manier om oog te houden voor het feit dat het lid graag lid wenst te blijven van de vereniging en het feit dat er dus een toekomst is tussen de twee partijen aan tafel.

 

Bij KBW Advocaten en Mediators kunt u zowel gebruik maken van een advocaat indien u het besluit tot ontzetting aan wenst te vechten bij de beroepscommissie of bij de rechter, maar bent u als vereniging ook van harte welkom indien u een ervaren mediator zoekt om zo te kunnen nagaan of er een oplossing voor uw conflict is. U hoeft daarvoor uiteraard geen lid te zijn van KBW Advocaten en Mediators.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *