Al eerder schreef ik over de Wet Werk en Zekerheid, een wet die vele wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht met zich meebrengt, zonder dat werkgevers voldoende op de hoogte zijn welke. Een van de opmerkelijkste wijzigingen die deze wet met zich meebrengt is het feit dat het niet langer is toegestaan om een concurrentiebeding overeen te komen in een contract voor bepaalde tijd.

Voorheen was het gebruikelijk om ook in contracten voor bepaalde tijd een concurrentiebeding overeen te komen. Formele eisen waren er eigenlijk niet ten aanzien van  een dergelijk beding, anders dan dat het concurrentiebeding steeds schriftelijk overeen moest zijn gekomen.

Ging men als werkgever te ver in de omvang van een concurrentiebeding, dan had de werknemer de mogelijkheid beperking of vernietiging van het beding te vorderen bij de kantonrechter, maar in de praktijk maakten werknemers hier nauwelijks gebruik van, uiteraard om de arbeidsrelatie met de werkgever niet op het spel te zetten.

Wat is er veranderd vanaf 1 januari 2015?

In principe is het niet toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur nog langer een concurrentiebeding overeen te komen, tenzij de werkgever in diezelfde arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft waarom dit toch noodzakelijk is. Daarbij denkt de wetgever aan een belangenafweging tussen bedrijfsbelangen en de belangen van de werknemer, maar hij heeft nagelaten voorbeelden te geven wanneer er gerechtvaardigd een concurrentiebeding opgenomen kan worden.

Deze wijziging geldt enkel voor contracten aangegaan na 1 januari 2015.

Ontbreekt de motivering van het opnemen ervan en staat er toch een concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan is dat beding nietig, in normaal Nederlands: niet geldig.

Bent u het als werknemer niet eens met de motivering die uw werkgever gebruikt heeft om het concurrentiebeding voor bepaalde tijd op te nemen dan blijft u de mogelijkheid hebben om de werking daarvan voor te leggen aan de kantonrechter, met een verzoek tot matiging dan wel vernietiging.

De gedachte van de wetgever lijkt goed te volgen. Wanneer men als werkgever iemand aan wenst te nemen die concurrerende werking kan hebben ten opzichte van opvolgend werkgevers dan moet men er maar voor kiezen die werknemer langer aan zich te binden en een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

De rechtspraak zal de komende tijd uit dienen te maken wanneer er wel en wanneer er geen sprake is van een goed gemotiveerd concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat lijkt niet eenvoudig aan te nemen, omdat werknemers in principe beschermd dienen te worden.

Heeft u problemen op het gebied van het arbeidsrecht dan bent u uiteraard steeds welkom bij KBW Advocaten op de Dorpsstraat 43 te Schinnen. Ook voor alle wijzigingen op basis van de Wet Werk en Zekerheid. U zou wel gek zijn om naar de concurrentie te gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *