Eerder schreef ons kantoor al over het feit dat wraking vaak een middels is dat verkeerd gebruikt wordt. Het is in de wet opgenomen voor die gevallen waarin een rechter duidelijk blijk geeft van vooringenomenheid, hetgeen zowel ter zitting als ook in een tussenbeslissing zou kunnen.

Het enkele feit dat een procespartij het niet eens is met de beslissing van een rechter betekent echter nog niet dat hiermee een succesvol beroep op wraking haalbaar is. Voor beslissingen waar u het rechtens niet mee eens bent bestaat een geheel ander rechtsfiguur, namelijk het instellen van hoger beroep.

Deze week zijn een drietal uitspraken gepubliceerd waarin wraking onterecht als middel wordt ingezet. Wat daarbij echter wel opvalt is dat in twee van de drie zaken de rechter die gewraakt is niet op de mondelinge behandeling van de wrakingskamer verschijnt. Dat is niet alleen opvallend, maar ook onwenselijk zo lijkt het. Wanneer een procespartij immers in rechte niet verschijnt dan heeft dit vaak negatieve gevolgen voor het verdere procesverloop, omdat de Rechtbank het min of meer verplicht vindt in rechte te verschijnen als u daartoe bent opgeroepen. Een rechter die door een procespartij wordt aangesproken op vooringenomenheid zou er dus in ieder geval goed aan doen te verschijnen, zeker als hij of zij van mening is dat het wrakingsverzoek ten onrechte is ingediend, nu die rechter als dan kan uitleggen waarom hij correct gehandeld zou hebben.

ECLI:NL:RBGEL:2019:179. Een wrakingsverzoek op grond van het feit dat de procespartij van een derde gehoord zou hebbben dat rechters niet te vertrouwen zouden zijn en omgekocht worden. Dat er zich een advocaat nog leent om een dergelijk wrakingsverzoek voor een burger in te dienen is haast triest, omdat dit bij voorbaat kansloos is.

ECLI:NL:RBMNE:2019:168. Een wrakingsverzoek omdat een procespartij van mening is dat haar vordering niet voldoende of niet op de juiste wijze is afgehandeld in rechte. Daar leent zich enkel hoger beroep voor. Het feit dat men ongelijk krijgt in rechte betekent nog niet dat dit de rechter partijdig maakt.

ECLI:NL:RBMNE:2019:167. Een wrakingsverzoek dat niet-ontvankelijk verklaard is, omdat het ten onrechte niet is ingediend en ondertekend door een advocaat. Het is goed dat er formele regels gelden en die dienen ook te worden nageleefd, maar daar zal deze procespartij het wel niet mee eens zijn geweest.

Drie voorbeelden waarin wraking ten onrechte wordt gehanteerd, hetgeen uiteraard niet wil zeggen dat een wrakingsverzoek altijd zinloos of kansloos is. Er zijn gevallen waarin wraking goed past, omdat rechters af en toe wel partijdig lijken te zijn, maar laten we het inzetten van wraking vooral voor die zaken behouden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *