Huiselijk geweld? Je dagen op de werkvloer geteld?

Op 30 oktober 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan in een zaak die ging over het strafontslag van een ambtenaar, ECLI:NL:CRVB:2014:3551. Strafontslag is het ontslag op staande voet voor een ambtenaar. Het houdt in dat een ambtenaar oneervol wordt ontslagen en dat hij of zij geen recht heeft op een WW-uitkering na dat ontslag.

De reden voor het strafontslag was in deze zaak bijzonder, namelijk het feit dat de ambtenaar zich in huiselijke sfeer schuldig zou hebben gemaakt aan fysiek geweld jegens zijn partner. Die feiten zouden zich vanaf 2008 tot eind 2010 in de privésfeer van de ambtenaar hebben voorgedaan waarna de gemeente waar hij werkzaam was begin 2011 een besluit tot strafontslag heeft genomen.

Dat men van ambtenaren mag verwachten dat men bewust is van het feit dat ze een voorbeeldfunctie voor de samenleving dienen te vormen is helder, maar waar ligt die grens. De politieagent die er in eigen tijd een wietplantage op na houdt, daarvan zal iedereen zeggen dat hij terecht ontslagen wordt wanneer die plantage ontdekt wordt. Maar dient diezelfde lijn wel gevolg te worden voor een ambtenaar die in het kader van een relatie thuis fysiek geweld heeft toegepast jegens zijn partner?

Dat het plegen van fysiek geweld niet is toegestaan is uiteraard een gegeven, maar daar heeft de wetgever het strafrecht voor bedacht. Het strafrecht is bedoeld om een pleger van geweld daarop aan te spreken en daaraan een sanctie te verbinden zoals deze bij wet is bepaald. Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is niet te achterhalen of deze ambtenaar al door de strafrechter was veroordeeld voor het huiselijk geweld.

Leest men de uitspraak goed dan lijkt de Centrale Raad van Beroep ten onrechte voor strafrechter te willen spelen. Er vindt in het kader van de procedure immers een aantoonbare weging van verklaringen plaats, welke weging in feite is voorgehouden aan de strafrechter.

Zonder huiselijk geweld te willen goedkeuren meen ik dat wij voorzichtig moeten zijn met het veroordelen van werknemers buiten het strafrecht om. De normale werknemer, lees: geen ambtenaar, wordt doorgaans niet ontslagen wanneer hij zich niet voorbeeldig gedraagt in zijn privésfeer, die zijn werkzaamheden niet raakt. Waarom dit wel zou moeten bij ambtenaren kan haast niet enkel beantwoord worden met het feit dat zij een grotere voorbeeldfunctie hebben. De ambtenaar uit deze uitspraak was archiefmedewerker bij de gemeente. Een functie waarin hij nauwelijks  contact met burgers heeft en uit hoofde van zijn functie ook geen grote voorbeeldfunctie.

Dat een ambtenaar die vanuit zijn functie dagelijks vele contacten met burgers onderhoudt een andere functie heeft dan de archiefmedewerker lijkt vanzelfsprekend. Waarom die archiefmedewerker dan op eenzelfde wijze moet worden beoordeel bij een gegeven strafontslag als zijn collega met voorbeeldfunctie veel minder. Laten wij het geven van sancties nu toch over aan strafrechters.

Bent u ambtenaar of gewoon werknemer en wordt u ontslagen, dan bent u uiteraard welkom bij KBW Advocaten en Mediators aan de Dorpsstraat 43 te Schinnen. Niet omdat u die hoedanigheid heeft, maar omdat bij ons iedereen altijd welkom is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *